Chính Phủ Tiểu Bang Victoria mở lại chương trình định cư Úc diện kinh doanh và đầu tư

8th September 2020

Chính Phủ Tiểu Bang Victoria mở lại chương trình định cư Úc diện kinh doanh và đầu tư

Chương trình đề cử thị thực diện kinh doanh và đầu tư niên khoá 2020-21 của Victoria (diện 188 và 132) sẽ mở vào hôm nay, Thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020.

Chính Phủ Khối thịnh vượng chung đã phân bổ tạm thời hạn ngạch đề cử cấp thị thực cho Chương trình Đầu Tư và Kinh Doanh Đổi Mới (BIIP) cho Chính Phủ Victoria.

Nhằm đảm bảo tất cả các đơn đăng ký có thể được đánh giá trước thời điểm Ngân sách Liên bang vào ngày 6 tháng 10, đơn đăng ký sẽ đóng vào lúc 5 giờ chiều AEST ngày 21 tháng 9 năm 2020.

Hạn ngạch thị thực đề cử bổ sung của tiểu bang sẽ được phân bổ cho Chính phủ Victoria trong phần còn lại của năm chương trình 2020-21 sau khi Ngân sách được thông qua.

Tiêu chí đề cử

Với việc mở đề cử thị thực nhà đầu tư và doanh nhân 2020-21 của Victoria, có một sự thay đối với tiêu chí đề cử. Điều này bao gồm tất cả hoạt động kinh doanh và đầu tư phải đóng góp vào sự phục hồi kinh tế hoặc bảo vệ sức khỏe của Victoria để được chấp thuận đề cử thị thực.

Ngoài một yêu cầu bổ sung, không có thay đổi nào khác đối với chương trình định cư nhà đầu tư và kinh doanh của Chính phủ Victoria.

Đơn đăng ký phải giải trình tiêu chí mới này thông qua việc sử dụng Biểu mẫu Hỗ trợ Đầu tư - Kinh doanh và Phục hồi Kinh tế khi bạn nộp đơn đăng ký.

Số lượng giới hạn

Với số lượng giới hạn và thời hạn áp dụng ngắn, chúng tôi chắc chắn rằng đây sẽ là cuộc cạnh tranh cam go. Để có cơ hội thành công tốt nhất, điều quan trọng là đơn đăng ký của bạn phải cụ thể về cách thức kinh doanh hoặc đầu tư của bạn sẽ hỗ trợ phục hồi kinh tế hoặc bảo vệ sức khỏe của Victoria đối với đại dịch.

Để tìm hiểu thêm để đảm bảo đơn của bạn được chuẩn bị tốt nhất, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

For any inquiries

Contact one of our registered migration agents today