Những thay đổi nào có thể diễn ra với di trú New Zealand?

30th March 2021

Những thay đổi nào có thể diễn ra với di trú New Zealand?

Nhập cư New Zealand (INZ) đã tổ chức hội thảo trực tuyến chỉ dành cho người được mời tìm hiểu về những thay đổi tiềm năng đối với nhập cư, hạn chế biên giới và xử lý thị thực sẽ được giới thiệu trong vài tháng tới. Giám đốc Nhập cư New Zealand của chúng tôi, Arno Nothnagel, mang đến cho bạn tất cả thông tin bạn cần biết!

Tìm hiểu các thay đổi trong di trú New Zealand

Liên hệ với Arno, Giám Đốc Di Trú | New Zealand