Sở hữu nhà Úc

1st June 2020

Đối với visa tạm tạm trú, ngươi nước ngoài hoặc người có thị thực ngắn hạn đều cần phải nộp đơn lên Uỷ Ban Xét Duyệt và Quản Lý Đầu Tư Nước Ngoài, nơi tư vấn cho Chính Phủ về chính sách đầu tư nước ngoài của Úc và đưa ra một số hướng dẫn nhất định về việc cá nhân nào có thể mua những gì.

So với các quốc gia khác, Úc khá chặt chẽ đối với việc người nước ngoài sở hữu bất động sản nhằm cố gắng đẩy mạnh lượng cung nhà ở mới.

Mặc dù cá nhân giữ visa tạm trú có thể đầu tư và sở hữu bất động sản mới, họ chỉ có thể mua một bất động sản nhà ở hiện hữu và phải sử dụng nó làm nơi lưu trú chính.

Lệ phí cho nhà đầu tư nước ngoài

Nhà Đầu Tư nước ngoài phải trả một khoản phí xin phép để mua một tài sản nhà ở. Đối với bất động sản có giá trị dưới 1 triệu đô la , lệ phí là 5,700 AUD; đối với bất động sản có giá trị trên 1 triệu đô la, lệ phí là 11,500 đô la với khoản phí thêm 10,000 đô la cho mỗi một triệu đô giá trị tăng thêm.

Người Tạm trú

Nếu bạn đang giữ một visa tạm thời, cho phép bạn ở lại Úc trong thời gian liên tục hơn 12 tháng hoặc bạn đã nộp đơn xin visa vĩnh viễn và giữ một visa chờ, bạn sẽ được coi là cá nhân tạm trú.

Trước khi mua bất động sản nhà ở, bạn cần phải đăng ký và nhận phê duyệt đầu tư nước ngoài từ FIRB.

Để nhận được phê duyệt, bạn phải đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

  • Cá nhân tạm trú có thể mua không quá một nhà ở hiện hữu, phải được sử dụng làm nơi lưu trú chín. Họ không thể cho thuê bất kỳ phần nào của tài sản, họ phải bán nó trong vòng ba tháng sau khi ngừng sử dụng nó làm nơi cư trú chính của họ, và họ phải đảm bảo tài sản bị bỏ trống khi đến ngày bàn giao.
  • Họ cũng được phép mua một ngôi nhà hiện hữu để tái phát triển, với điều kiện là việc tái phát triển thực sự làm tăng quỹ nhà ở; dự án được hoàn thành trong vòng bốn năm kể từ ngày phê duyệt và nhà ở hiện tại không được cho thuê trước khi phá dỡ và tái phát triển.
  • Người giữ visa tạm thời không thể mua nhà ở hiện hữu làm tài sản đầu tư.
  • Đối với bất động sản nhà ở mới, cư dân tạm trú phải đối mặt với một số hạn chế: miễn là FIRB cho phép đầu tư, họ có thể sở hữu bao nhiêu tùy thích.
  • Tuy nhiên, để được phân loại là nhà ở mới, bất động sản này trước khi bán không được đã là nhà hiện hữu, cũng không được xây dựng để thay thế một hoặc nhiều nhà ở đã bị phá hủy, cũng chưa sở hữu trước đó. Ngoại lệ cho quy tắc này là chỉ khi tài sản là một phần của quá trình phát triển với quy mô 50 nhà ở trở lên và được bán bởi chủ đầu tư đó. Trong trường hợp căn nhà này đã được sở hữu dưới 12 tháng trước đó thì vẫn được xem là bất động sản nhà ở mới.
  • Cư dân tạm trú vẫn có thể mua đất trống để phát triển nhà ở, tùy thuộc vào yêu cầu hoàn thành trong vòng bốn năm kể từ ngày phê duyệt và bằng chứng về việc hoàn thành dự án được gửi trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được.

Người không cư trú

Người không cư trú bao gồm các cá nhân có visa cho phép họ ở lại Úc ngắn hạn, cũng như các Chính Phủ nước ngoài, các công ty hữu hạn và cổ đông thoả mãn định nghĩa là người nước ngoài và người thụ ủy của một Ủy thác mà đáp ứng định nghĩa của người nước ngoài.

Người không cư trú cũng phải nộp đơn xin và nhận được sự chấp thuận đầu tư nước ngoài từ FIRB bằng cách thoả mãn các tiêu chí dưới đây:

  • Người không cư trú không thể mua nhà ở hiện hữu, nhưng họ có thể mua nhà mới mà không phải chịu bất kỳ điều kiện nào. Không có giới hạn về số lượng nhà ở mới mà họ có thể mua, mặc dù FIRB thường cần phải phê duyệt trước mỗi lần mua lại.
  • Tuy nhiên, những người không cư trú thường được phép mua một ngôi nhà đã được thiết lập để tái phát triển, với điều kiện là việc tái phát triển thực sự làm tăng cổ phần nhà ở, dự án cần được hoàn thành trong vòng bốn năm kể từ ngày phê duyệt và nhà ở hiện tại không được cho thuê trước khi bị phá hủy và tái phát triển.
  • Người không cư trú cũng có thể mua đất trống để phát triển nhà ở, nhưng yêu cầu trong vồng bốn năm kể từ ngày nhân phê duyệt dự án phát triển cần được hoàn tất và gửi bằng chứng hoàn thành dự án trong vòng 30 ngày kể từ khi hoàn công.

For any inquiries

Contact one of our registered migration agents today