Ngoại lệ du lịch mới dành cho các gia đình hiện đang bị chia cắt

21st April 2021

Ngoại lệ du lịch mới dành cho các gia đình hiện đang bị chia cắt

Chính phủ New Zealand đã thông báo về việc áp dụng các ngoại lệ biên giới cho các gia đình của một số người có thị thực tạm thời. Từ ngày 30 tháng 4 năm 2021, bạn đời và con cái, hiện đang ở ngoài New Zealand, có thể đủ điều kiện đi du lịch đến đất nước theo ngoại lệ biên giới này.

Ai có thể nộp đơn xin ngoại lệ biên giới?

Nếu bạn thuộc một trong ba nhóm sau, bạn có thể nộp đơn xin ngoại lệ:

 1. Người phối ngẫu và con cái phụ thuộc đã có (và tiếp tục có) thị thực đến New Zealand, nhưng không thể cùng bạn đời hoặc cha mẹ của họ ở New Zealand trước khi biên giới đóng cửa.
 2. Người phối ngẫu và con cái phụ thuộc của người lao động được tuyển dụng trong các dịch vụ y tế quan trọng.
 3. Người phối ngẫu và con cái phụ thuộc của người lao động có tay nghề cao.

Yêu cầu

Các yêu cầu sẽ khác nhau đối với mỗi nhóm và chúng tôi đã liệt kê tất cả các tiêu chí ở đây:

1. Người phối ngẫu và con cái phụ thuộc đã có thị thực trước thời điểm đóng cửa biên giới

Để đủ điều kiện nhập cảnh New Zealand:

 • Bạn phải có thị thực hiện tại dựa trên mối quan hệ với người ở New Zealand.
 • Người phối ngẫu hoặc cha mẹ của bạn hiện phải ở New Zealand và thị thực làm việc hoặc du học cần còn hiệu lực từ 12 tháng trở lên trên khi yêu cầu đi du lịch được nộp.

2. Người phối ngẫu và con cái phụ thuộc của người lao động được tuyển dụng trong các dịch vụ y tế quan trọng.

Để đủ điều kiện nhập cảnh vào New Zealand, bạn phải:

 • Là bạn đời hoặc con phụ thuộc của một người hiện đang ở New Zealand theo thị thực tạm thời.

Người phối ngẫu hoặc cha mẹ của bạn ở New Zealand phải:

 • Hiện đang ở New Zealand.
 • Có thị thực ghi rõ họ làm việc trong một ngành nghề cần thiết để cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng ở New Zealand.
 • Có thị thực có giá trị từ 12 tháng trở lên kể từ ngày đơn cho phép du lịch được nộp.

Nếu yêu cầu ngoại lệ du lịch của bạn thành công, bạn sẽ được mời nộp đơn xin thị thực. Đơn xin thị thực của bạn phải bao gồm bằng chứng về mối quan hệ của bạn với người có thị thực chính.

3. Người phối ngẫu và con cái phụ thuộc của công nhân có tay nghề cao

Để đủ điều kiện nhập cảnh vào New Zealand, bạn phải:

 • Là bạn đời hoặc con phụ thuộc của một người hiện đang ở New Zealand theo thị thực tạm thời.

Người phối ngẫu hoặc cha mẹ của bạn ở New Zealand phải:

 • Hiện đang sống và làm việc tại New Zealand, và
 • Kiếm ít nhất gấp đôi mức lương trung bình - hiện tại là 106.080 NZD mỗi năm.
 • Giử thị thực có giá trị từ 12 tháng trở lên kể từ ngày yêu cầu đi du lịch được nộp.

Đối tác hoặc cha mẹ của bạn ở New Zealand cũng phải đáp ứng một hoặc nhiều điều sau đây:

 • Có kinh nghiệm độc đáo và kỹ năng, kỹ thuật hoặc chuyên gia không sẵn có ở New Zealand
 • Có vai trò thiết yếu đối với việc hoàn thành hoặc tiếp tục chương trình khoa học theo hợp đồng do Chính phủ tài trợ hoặc một phần do Chính phủ tài trợ, bao gồm cả trao đổi và đối tác nghiên cứu và phát triển và được sự hỗ trợ của Chi nhánh Khoa học, Đổi mới và Quốc tế tại MBIE để thực hiện công việc này
 • Một vai trò thiết yếu đối với việc hoàn tất hoặc triển khai một trong những việc sau:
  • Một dự án cơ sở hạ tầng lớn đã được phê duyệt, hoặc một sự kiện được chính phủ phê duyệt hoặc một chương trình lớn được chính phủ phê duyệt
  • Thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ đã được phê duyệt
  • Làm việc với lợi ích đáng kể cho nền kinh tế quốc gia hoặc khu vực.

Trong yêu cầu đi du lịch của bạn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin từ chủ lao động của đối tác hoặc cha mẹ của bạn ở New Zealand để chứng minh tính đủ điều kiện.

Nếu yêu cầu ngoại lệ du lịch của bạn được chấp nhận, bạn sẽ được mời nộp đơn xin thị thực. Đơn xin thị thực của bạn phải cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của bạn với đối tác hoặc cha mẹ của bạn đang ở New Zealand.

Nếu bạn muốn đoàn tụ với gia đình và xin ngoại lệ biên giới, vui lòng liên hệ với Giám đốc Di trú NZ Arno Nothnagel của chúng tôi để hỗ trợ bạn trong quá trình này.

Nếu bạn có câu hỏi nào

Liên hệ ngay với Giám Đốc Di Trú Arno Nothnagel | New Zealand